Vertraging voor project verbreding Rijnbrug

Rhenen – Het project verbreding Rijnbrug is voor onbepaalde tijd vertraagd. Vanwege nieuwe uitspraken door de Raad van State in het stikstofvraagstuk is er extra tijd nodig om te komen tot een goede en zorgvuldige onderbouwing van de stikstofuitstoot na uitvoering van de verbreding. Die onderbouwing is nodig voor het aanvragen van een vergunning voor de Wet natuurbescherming.

Het project Rijnbrug heeft in 2019 groen licht gekregen van Provinciale Staten van Utrecht. Voor de Rijnbrug heeft ook de provincie Gelderland ingestemd omdat het ook Gelders grondgebied betreft.

Om de verbreding juridisch en planologisch mogelijk te maken, moet een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) worden opgesteld. Daarvoor zijn inmiddels diverse onderzoeken uitgevoerd op het gebied van lucht, stikstof, geluid, waterhuishouding, natuur, cultuurhistorie en archeologie. Deze onderzoeken dienen ook als basis voor het aanvragen van alle noodzakelijke vergunningen.

Wet natuurbescherming
Een van die vergunningen betreft de Wet natuurbescherming (Wnb). Uit onderzoek is gebleken dat er bij verbreding een toename is van stikstofneerslag op de nabijgelegen Natura2000-gebieden Binnenveld en Rijntakken.

Op dit moment wordt bekeken of de toename voor het projecten kan worden beperken en of de gebruikte en voorgeschreven rekenmethode wel de juiste is.

Nieuw stikstofbeleid
De extra tijd die nodig is voor het krijgen van een Wnb-vergunning is op dit moment mede afhankelijk van landelijk nieuw te vormen beleid, inclusief een nieuwe rekenmethode die leidt tot een geaccepteerde onderbouwing. Het betekent in ieder geval dat we een aantal onderzoeken opnieuw moeten uitvoeren en mogelijk dat aanvullend onderzoek nodig is.

Planning
Voor de planning betekent dit dat het nog niet duidelijk is wanneer de provincie met de procedures voor het PIP voor de bouw van de nieuwe Rijnbrug kan beginnen. De planning voor de uitvoering van de verbredingen is daarvan afhankelijk en komt hiermee onder druk te staan.

Rhenen, 31 maart 2021. Stock Rhenen brug. Fotograaf: Peter Kuhl.