Nieuwbouw gezondheidscentrum, goed geregeld?

Rhenen – De ontwikkeling en realisatie van een nieuw gezondheidscentrum is een stapje dichter bij de uitvoering van de plannen. B&S Real Estate, sinds 2019 eigenaar van het huidige gezondheidscentrum en de kerk, is op dit moment druk doende om, samen met de gemeente en zorgaanbieders, een plan uit te werken voor de realisatie van een nieuw gezondheidscentrum met daarboven appartementen.

De wens om hier een eigentijds gezondheidscentrum te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de woonopgave in Rhenen is het vertrekpunt voor het plan. Samen met de gemeente en de zorgaanbieders zijn daarnaast de volgende randvoorwaarden opgesteld:

  • Bereikbaarheid: goede aansluiting op de (straks heringerichte) Nieuwe Veenendaalseweg, toegankelijk voor hulpdiensten en verbinding naar de Dokter Wallerstraat/ Dokter Stegemanhof.
  • Parkeren: capaciteit moet voldoen aan de CROW -richtlijnen en opgelost worden op eigen terrein.
  • Mindervaliden parkeerplaatsen op straatniveau.
  • Omvang: voldoende omvang voor de zorgverleners van het gezondheidscentrum: +/- 2500 m2.
  • Ontwerp: aansluitend bij de omgeving, groene uitstraling, waar mogelijk rekening houdend met de eigenaren aan de Groeneweg.

Daarnaast is het plan voor de ontwikkelaar pas haalbaar als de investeringen en de opbrengsten met elkaar in balans zijn. De investering zit met name in de aankoop van de beide locaties, het bieden van parkeergelegenheid en het gezondheidscentrum. De opbrengsten komen uit de woningen.

De ontwikkelaar werkt zijn plannen verder uit aan de hand van de uitgangspunten en stelt een ontwerp bestemmingsplan op. Ook in deze ontwerpfase zal de ontwikkelaar overleggen met de gemeente, omwonenden en andere belanghebbenden. Na beoordeling en goedkeuring publiceert de gemeente het ontwerp bestemmingsplan. Dit vindt naar verwachting plaats in het tweede kwartaal van 2021.

Omwonenden te lang in ongewis
De buurtbewoners, inmiddels verenigd in “De Stuurgroep Buurtbewoners Gezondheidscentrum Rhenen” (SGBR),  hebben zich het afgelopen jaar verbaasd over de manier van planontwikkeling in Rhenen en met name met betrekking tot het nieuwe gezondheidscentram dat bij vele van hen naast de achtertuin zal plaatsvinden. Na een voorbereiding van bijna een jaar, zonder één keer met de direct betrokkenen aanwonenden gesproken te hebben, werd op 12 maart 2020 in het Huis van de Gemeente een tot in detail ontworpen maquette gepresenteerd door de projectontwikkelaar. Na een aantal kleine aanpassingen heeft dit ontwerp de instemming van de verantwoordelijke wethouders gekregen. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de Nota van Uitgangspunten, die via reconstructie achteraf is opgesteld.

De stuurgroep van buurtbewoners gezondheidscentrum heeft constructieve voorstellen gedaan om de plannen en zo de bouwhoogte te wijzigen. Deze zijn, op een aantal details na, door de ontwikkelaar en gemeente ter zijde gelegd. Op de website van SGBR laten de bewoners weten geenszins gelukkig te zijn met deze gang van zaken en verzoekt de gemeente dat ook om transparanter te communiceren en vooraf te overleggen over de plannen en niet achteraf.

Uit de hoogte
De omwonenden staan niet onwelwillend tegenover de plannen om een nieuw gezondheidscentrum te realiseren. Wel is er wat weerstand ontstaan en is men onder andere niet gelukkig met de hoogte van het complex. Volgens de plannen zouden er 45 appartementen gerealiseerd worden op het gezondheidscentrum. Te hoog aldus de omwonenden. Gebouwen van een dergelijke hoogte zouden hen zicht en licht ontnemen. Ook uitte men de zorgen om de beoogde parkeerplaatsen en de vrees voor parkeeroverlast als er niet voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd gaan worden. Voor alsnog werd aan deze opmerkingen geen gehoor gegeven.

Voor er überhaupt over een bestemmingsplanwijziging gesproken zal worden of over de bouwvergunning, hebben de omwonenden al in een brief aan wethouder Peter de Rooij gevraagd waarom er niets is gedaan met de bezwaren en de ideeën die de omwonenden hebben geuit en gegeven tijdens de commissievergadering over de nieuwbouw van het gezondheidscentrum. De stuurgroep is van mening dat, zolang de juridische procedures nog niet aan de orde zijn, de dialoog en maximale inzet van participanten er op gericht moet zijn om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Echter is participatie op dit moment ver te zoeken. Met de brief aan wethouder Peter de Rooij hoopt de stuurgroep dat hier verandering in komt en er serieus naar de opmerkingen van de omwonenden gekeken wordt.