Inwoners gemeente Rhenen krijgen “gratis” koude douche van Vitens

Rhenen – Veel inwoners van de gemeente Rhenen werden zaterdag onaangenaam verrast door een brief van het waterleidingbedrijf Vitens waarin staat dat zij de precariobelasting die de gemeente Rhenen oplegt, gaat doorberekenen aan de klanten. Vooral op social media werd verontwaardigd gereageerd op deze absurde verhoging.

Precariobelasting
“De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig is”, luidt de tekst officieel. Het komt er in het kort op neer dat voor iedere vierkante meter die men bestrijkt betaald moet worden. Voor buizen, kabels, draden en leidingen geldt voor 2017 dat men als “gebruiker” €2,25 per strekkende meter moet betalen. Dit is ongeacht de diameter.

Afgeschaft
De Eerste Kamer heeft dinsdag 21 maart 2017 het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting op gas-, water- en elektriciteitsnetten aanvaard. Eind februari stemde de Tweede Kamer al in met de afschaffing van precariobelasting.  Oorspronkelijk was minister Plasterk van Binnenlandse Zaken van plan om gemeenten die precario heffen een overgangstermijn toe te staan van tien jaar, maar de Tweede Kamer heeft deze periode verkort tot vijf jaar. Eind 2004 nam de Tweede Kamer al moties aan om de precariobelasting op nutsleidingen af te schaffen. Al die tijd heeft de VEWIN (de vereniging van waterbedrijven in Nederland) zich intensief ingezet om deze belasting afgeschaft te krijgen, omdat die voor consumenten kan leiden tot een forse verhoging van de rekeningen voor drinkwater en energie.

Vitens
Vitens is nu voornemens om de precariobelasting door te berekenen aan hun klanten. Dit komt per aansluiting neer op €92,27 per jaar. Per aansluiting (huishouden/bedrijf) betaalt men dus voor 41 meter waterleiding. Dit komt voor 10.000 voordeuren (huizen/bedrijven) al snel neer op zo’n 410 kilometer waterleiding in de gemeente Rhenen. Bewoners van een flat die op de bovenste verdieping wonen betalen dan voor de meters in de flat zelf net zoveel als iemand die rechtstreeks aan de straat woont. Dit is op zich al niet echt eerlijk te noemen. Vitens is niet het enige nutsbedrijf dat precariobelasting doorberekent aan zijn klanten. Ook Stedin, de leverancier van stroom en gas berekent precariobelasting door aan hun klanten. Bij Stedin komt dit echter neer op €30,20 per jaar gemiddeld. Let wel, het gaat hier dan om de levering van stroom en gas samen. In totaal betaalt Stedin aan de gemeente Rhenen €777.938,- die Stedin weer verdeelt over alle aansluitingen die men in Nederland heeft. Bij Stedin betaalt men dus ook precario belasting ook al wordt deze in de betreffende gemeente niet opgelegd.

Rechtzaak
Er is een rechtszaak geweest tussen een netbeheerder van stroom en gas en de gemeente Rhenen. De netbeheerder is in het ongelijk gesteld. Netbeheerders sluiten een overeenkomst met de betreffende gemeente. Voor 2015 was er geen sprake van precariobelasting en dus was deze ook niet opgenomen in de overeenkomst. Per 1 januari 2015 heeft de gemeente Rhenen de overeenkomst met de netbeheerder opgezegd waardoor na een nieuwe overeenkomst de weg vrij was voor het heffen van precariobelasting. Er was immers sprake van een nieuwe overeenkomst tussen de leverancier en de gemeente Rhenen waarin oude afspraken niet meer van toepassing zijn. Procederen tegen de precariobelasting lijkt zinloos. Tegen de verhoging van Vitens kan sowieso geen bezwaar gemaakt worden.

Einde belasting
In 2022 vervalt de precariobelasting en zal deze ook niet meer in rekening gebracht worden. Iets om te onthouden voor de toekomst….. het kwartje van Kok betalen we immers ook nog steeds.

5 gedachten over “Inwoners gemeente Rhenen krijgen “gratis” koude douche van Vitens

 • 18/12/2017 om 17:38
  Permalink

  Nu is er ineens paniek terwijl de gemeente in 2014 bewust dit gedaan heeft. Om over de rug van de inwoners Sinterklaas te kunnen spelen en geld te kunnen verkwisten. De gemeenteraad zat te slapen terwijl het college snel even iets ritselde. En nu is Leiden in last en wast iedereen zijn handen in onschuld. Dus dan maar snel nu ineens Vitens maar de schuld geven. Zwaktebod en volksverlakkerij.

  • 31/12/2017 om 00:18
   Permalink

   volkomen mee eens bestuurlijke volkverlakkerij van de bovensteplank

 • 23/12/2017 om 14:24
  Permalink

  Kan de gemeente mij het volgende uitleggen:
  – hoe lang is bekend dat VITENS de precario-heffing zou doorberekenen aan de inwoners ?
  – acht het gemeentebestuur de redeneerlijn van VITENS zinnig/ onzinnig ?
  – heeft het gemeentebestuur zich gerealiseerd dat de zogenaamde extra inkomsten voor de gemeente een verkapte belastingheffing aan inwoners zou impliceren en dat alle bijkomende kosten (; tijdverlies bestuurders en ambtenaren; kosten rechtzaak) eveneens ten laste van het gemeentebudget zouden komen /
  – heeft het gemeentebestuur beseft dat voor de minder draagkrachtigen een extra belasting t.w. van bijna 100 Euro een proportioneel zware aderlating zou betekenen en dat er voor uitkeringstrekkers wellicht compensatie zou moeten worden gegeven, zodat de netto “winst” lager uitpakt? hetzelfde geldt voor de BTW heffing
  – heeft ze in openheid naar de raad alle plussen en minnen ( met inbegrip van de relatief korte max looptijd ) gecommuniceerd ?
  – wil ze – zonder aan prestigeverlies belang te hechten – de zaak heroverwegen ?

 • 28/12/2017 om 18:27
  Permalink

  Weer een voorbeeld van bestuurlijk onvermogen zoals ook het niet zelf kunnen innen van belastingen? De fusie met Veenendaal komt steeds dichterbij…

 • 31/12/2017 om 00:13
  Permalink

  de grote lulkoek vande gemeente RHENEN heeft weer gesproken Henkie kijkt en spreekt maar niet zo lang meer het komende verkiezing jaar breekt aan dan word het af rekenen

Reacties zijn gesloten.