Aantal misdrijven in gemeente Rhenen gedaald

Rhenen – In 2019 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Rhenen met 6% gedaald ten opzichte van 2018. In de regio Midden Nederland is er juist een lichte stijging waarneembaar van 3%. De daling in Rhenen wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een afname van het aantal woninginbraken (-28%), geweldszaken (-28%) en autokraken (-37%). Een opvallende stijger is zakkenrollen (van 1 naar 6) en ook fraude is gestegen (+51%).

Woninginbraken
Over heel 2019 zijn er in totaal 43 woninginbraken geweest. Dit is een forse daling ten opzichte van 2018, namelijk -28%. Ook regionaal gezien is er sprake van een daling in het aantal woninginbraken. Burgemeester Hans van der Pas is blij met deze daling, “Woninginbraak heeft een grote impact op mensen die het overkomt en hun omgeving. Elke woninginbraak is er een teveel. Ik ben daarom blij dat het aantal mensen dat hiermee geconfronteerd werd, is afgenomen. Het gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan Heuvelrug voor de gemeenten die deel uit maken van hetzelfde politieteam Heuvelrug is vastgesteld voor de jaren 2019 t/m 2022. In alle vijf de gemeenten heeft het thema woninginbraken lokaal prioriteit. In vier van de vijf gemeenten is sprake van een daling van de woninginbraken. Een mooi resultaat waar de samenwerking echt wat oplevert. Een inbreker, crimineel, stopt niet bij de gemeentegrens”, zo laat de burgemeester weten.

Afgelopen jaar is er vanuit de politie aandacht geweest voor communicatie met inwoners over woninginbraken. We laten aan inwoners weten waar er wordt ingebroken en vragen hen om alert te zijn. Dat dit werkt, werd afgelopen jaar duidelijk en zien we dus ook terug in de cijfers. We zien dat inwoners actiever melden en de burgerparticipatie verhoogd is. Daarnaast is de surveillance verhoogd op tijdstippen waar de inbraakkans statistisch het grootst was. Wat ook helpt is dat er aanhoudingen op heterdaad zijn geweest voor diefstal en het in bezit hebben van inbrekerswerktuigen.

Geweld
Het aantal geweldsmisdrijven is in Rhenen in 2019 met -28% gedaald. In de regio Midden Nederland is er een stijging van +2%. Er is een daling van -60% voor wat betreft zedendelicten. In totaal zijn er 4 gevallen geweest waarin aangifte van dit misdrijf is gedaan. Zedendelicten blijven onze aandacht vragen vanwege de impact op de slachtoffers en hun omgeving. Huiselijk geweld daalde met -44%. Bij huiselijk geweld betreft het incidenten waarvan niet in alle gevallen aangifte is gedaan; dit zijn ook incidenten waarvan het vermoeden bestaat dat er huiselijk geweld plaats kan vinden. In zo’n geval doet de politie een zorgmelding zodat de juiste instanties ingeschakeld kunnen worden. In 2019 zijn er 15 registraties van huiselijk geweld, ten opzichte van 27 in 2018. Dit betekent een daling van -44%. De politie en het sociaal team van de gemeente werken actief samen en maken gebruik van het middel huisverbod.

Autokraken
Diefstal vanaf/uit een auto laat een daling zien van -37%. Dit cijfer past in de dalende trend van vorig jaar. Hier zijn inwoners actief bij betrokken op sociale media. Dit heeft als gevolg gehad dat wij meerdere heterdaadmeldingen hebben gehad. Tijdens een piek in december 2019 bleek uit de werkwijze van de daders dat er mogelijk sprake was van mobiel banditisme. Er is hierop zowel op de fiets als in de auto een verhoogde surveillance geweest. Er zit geen structuur in de diefstallen uit auto’s. Dat maakt een effectieve inzet praktisch heel lastig.

Jeugd
Het aantal meldingen jongerenoverlast is in 2019 gestegen met +4%. In Midden-Nederland was er gemiddeld genomen sprake van een lichte stijging van +1%. De jeugdoverlast is niet specifiek op een locatie gemeld. De gemeente Rhenen heeft de inwoners actief gevraagd meer bij hen te melden. Ondanks de intensieve samenwerking tussen gemeente, jongerenwerk en politie is er sprake van een lichte stijging. De gemeente gaat door met de samenwerking van politie, jongerenwerkers en boa’s. Daarnaast bezoeken zij regelmatig plekken waar jeugd te vinden is en betrekken daar waar nodig ook inwoners en winkeliers.

Evenementen
Rhenen is een plaats waar veel evenementen plaats vinden. Als voorbeeld daarvan zijn de Rijnweek, Grebbemasters, Motocross en de Dodenherdenking. Bij deze evenementen heeft er een verhoogde politie inzet plaats gevonden. Ondanks een hoge politie inzet kon een aantal vechtpartijen tijdens de Rijnweek niet worden voorkomen. Maar ook bij kleinere evenementen, zoals Cuneradag, Veiligheidsdag, Trekkertrek en Sinterklaas is de politie aanwezig geweest. De politie tracht een actief onderdeel te zijn van de gemeenschap in Rhenen(stad) Elst en Achterberg, en proactief samen met de inwoners en alle veiligheidspartners de gemeente Rhenen veilig te maken en te houden.

Oud & Nieuw
Oud & Nieuw 2019/2020 is op kleine incidenten na in de drie kernen relatief rustig verlopen. In Achterberg is er voorafgaand aan Oudjaarsnacht actief gewerkt om onrusten te voorkomen. Dit heeft geresulteerd in het opleggen van bestuurlijke maatregelen. Deze hebben bijgedragen aan een relatief rustig Oud & Nieuw in Achterberg. Ook is tijdens de periode tussen Kerst en Oud & Nieuw gewerkt aan de verbinding met de inwoners van Achterberg.

Winkeldiefstal/zakkenrollen
In 2019 is het aantal winkeldiefstallen gedaald van 23 naar 18 gevallen. Dit betekent een daling van -22%. Desalniettemin verdient het onze aandacht in het kader van ondersteuning van de middenstand en een veilig ondernemingsklimaat. Het werkelijke getal ligt mogelijk hoger en hierom wordt er geïnvesteerd in de aangiftebereidheid.  Ook blijkt hier dat de betrokkenheid van inwoners groot is. Een winkeldief is op heterdaad met behulp van inwoners aangehouden.

Ondermijning
De gezamenlijke prioritering op het gebied van (zicht op) ondermijning is in 2019 goed opgepakt door de gezamenlijke gemeentes, politie en OM. Het aantal integrale controles met politie, belastingdienst en andere partijen is toegenomen en er wordt hard gewerkt aan het zichtbaar maken en aanpakken van, al dan niet georganiseerde, criminele activiteiten die onze (lokale) samenleving ontwrichten. Er zijn in 2019 meerdere integrale controles bij autobedrijven en restaurants uitgevoerd. Bij o.a. de controle bij een restaurant zijn illegale praktijken geconstateerd.

Verkeer
De politie en de boa’s hebben diverse controles uitgevoerd op de Boslandweg en de Spoorbaanweg. Daarnaast zijn er ook diverse verkeerscontroles in en om Rhenen, Elst en Achterberg gehouden.

Dit is zowel met opvallende- als onopvallende politievoertuigen gebeurd. Bromfietscontroles, diverse fietsverlichting controles en algehele controles zijn hier onderdeel van geweest.

Fietsendiefstal
Het aantal gestolen fietsen daalde met -41%. De omgeving van het station en het centrum van Rhenen blijven locaties waar een verhoogde kans is op fietsendiefstal. Ook regionaal is er een dalende trend te zien als het gaat om fietsendiefstallen (-7%).

Bedrijfsinbraken
Met 15 inbraken uit een bedrijf/instelling is er een totale daling van -6% over de 3 woonkernen. Er valt vanuit de analyse geen directe aanleiding voor de daling te verklaren.

ANPR
De roep om camera’s die kentekens van auto’s vast leggen is gehoord. Eind 2019 is de aanvraag voor de plaatsing van de camera’s goedgekeurd. De politie onderschrijft de noodzaak ervan. Het wachten is nu op ‘ruimte’ die er moet zijn om de camera’s uit te lezen. Daarna kunnen ze geplaatst worden. Waarschijnlijk gebeurt dat in de loop van dit jaar.