4 lintjes in Rhenen!

Rhenen – Burgemeester Hans van der Pas van de gemeente Rhenen heeft op vrijdag 26 april 2019 aan drie inwoners van de gemeente Rhenen en één inwoner van de gemeente Wageningen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse ‘Lintjesregen’, bij gelegenheid van de viering van Koningsdag.

Gedecoreerden
De heren Teun Jordaan, Dirk Mous, Roef van Laar en Gerrit Verhaaf werden in de hal van het Huis van de gemeente allen onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Hans van der Pas belichtte – in het bijzijn van familie en vrienden van de gedecoreerden en een groot aantal oud-gedecoreerden – in een persoonlijke toespraak hun bijzondere verdiensten voor de Rhenense samenleving.

Teunis Mauritz (roepnaam Teun) Jordaan (1932)
In 1994 werd in Apeldoorn, de toenmalige woonplaats van de heer Jordaan, mede op zijn initiatief gekozen voor oprichting van een huurdersvereniging De Groene Stad omdat de verhuurder, de Vereniging Sint Jozef, overging in een Stichting. De leden kwamen daardoor buitenspel te staan. Hij verliet het bestuur van de huurdersvereniging om als gekozen commissaris de huurders te vertegenwoordigen in de Raad van Toezicht. Hij speelde daar naar hartenlust “de luis in de pels” en kwam op voor de huurders met de kleine beurs. Deze functie heeft decorandus ook nog enige tijd vervuld toen hij al in Rhenen woonde.

In de afgelopen 20 jaar heeft de heer Jordaan, als vrijwilliger namens de Oorlogsgravenstichting vele duizenden kinderen en volwassenen op zijn eigen, indringende wijze laten kennis maken met de verhalen van de militairen die hun leven gegeven hebben in de meidagen van 1940. Hij doet dit vanuit zijn perspectief als ooggetuige en veteraan. Juist dit perspectief maakt in het bijzonder op de jongeren zeer veel indruk. Zowel kinderen als volwassenen hangen aan zijn lippen. Er zijn diverse scholen die ieder jaar terugkomen voor een rondleiding door hem. Door hetgeen hij, als zeven jarige jongen, heeft meegemaakt in de begin periode van de tweede wereldoorlog kan hij de verhalen achter de oorlogsslachtoffers en over De Slag om de Grebbeberg zo fascinerend vertellen, dat het iedereen bijblijft. Ondanks zijn vrij hoge leeftijd was hij bij iedere rondleiding steeds weer paraat. Zijn bijdrage is heel belangrijk bij het bewust maken van vooral de jeugd, dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn en dat de soldaten die op het ereveld liggen de hoogste prijs voor vrede en vrijheid hebben betaald, namelijk met hun leven.

Kenmerkend voor hem is ook, dat iedere keer voordat hij een rondleiding geeft over het Militair Ereveld Grebbeberg, hij zich hier op voorbereidt door vooraf rond te lopen en te checken of alles in orde is. Ook levert hij, in samenwerking met de Oorlogsgravenstichting een bijdrage aan de voorbereiding van herdenkingen en herbegravingen op het Militair Ereveld.

In het jaar 2000 werd in Rhenen het Cuneragilde opgericht. Het gilde stelt zich ten doel om de cultuurhistorie van de stad Rhenen breed onder de aandacht te brengen van zowel bezoekers alsook van de inwoners van Rhenen. In de beginjaren functioneerde de heer Jordaan als gids en ook als gastheer in de Cunerakerk. Destijds nam hij als gids ook de torenbeklimmingen voor zijn rekening en verleende zijn medewerking aan de stadswandelingen.

Wat opvalt is zijn gedegen kennis en bescheidenheid. Hij treedt zelden op de voorgrond maar is altijd een stabiele factor waar het bestuur van het Cuneragilde te allen tijde op kan rekenen. Hij is een steunpilaar waar het gilde op kan bouwen en vertrouwen. Hij is nooit haantje de voorste maar wel altijd betrokken. Hij kan, in alle rust partijen bij elkaar brengen, met weinig woorden maar wel met zijn sterke persoonlijkheid.

Onder de titel “De Slag om de Grebbeberg” verzorgden Toneelclub De Hucht Rhenen en de Stichting de Greb op 8 en 9 mei 2015 ’s avonds locatietheater langs een wandelroute op de Grebbeberg. Dit alles in het kader van de Herdenking van 75 Jaar Slag om de Grebbeberg. Langs deze wandelroute werd een negental dramatische gebeurtenissen nagespeeld die zich 75 jaar geleden, tijdens de Slag om de Grebbeberg, ter plaatse hebben afgespeeld. De vele bezoekers verplaatsten zich groepsgewijs, onder leiding van gidsen, over spaarzaam verlichte bospaden van de ene naar de andere locatie waar de betreffende scene werd nagespeeld. Meneer Jordaan was een van de gidsen die op betrokken en doorleefde manier uitleg gaf bij de scenes.

Om te voorkomen dat er kennis verloren zal gaan, wordt een leerkracht aan de Eben Haëzerschool nu door hem opgeleid tot gids op de Grebbeberg. Hij maakt ´s avonds tijd vrij voor de opleiding van deze nieuwe gids, zodat zijn verhalen bewaard zullen blijven en de vredeseducatie ook in de toekomst velen tot nadenken zal aanzetten over vrede, veiligheid en respect voor de medemens – toen en nu.

Dirk Mous (1943)
In 2003 werd de buitenplaats Rhenendael, gelegen op een toplocatie tussen Veenendaal en Rhenen en omgeven door het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, officieel in gebruik genomen. In het eerste jaar van Rhenendael heeft meneer Mous zich meer dan verdienstelijk gemaakt als adviseur bij het aanbrengen van een gepaste organisatiestructuur voor Rhenendael. Het duurde dan ook niet lang voordat op hem een beroep werd gedaan om aan te treden als voorzitter van de Vereniging van Eigenaren (VvE) Belvedère. Ondanks zijn drukke beroepsmatige werkzaamheden (directeur aan een VMBO school) was zijn antwoord ‘ja’ Er moest vorm worden gegeven aan de in de statuten vastgelegde opdracht om bij het besturen van de Buitenplaats de nodige ruimte te geven aan het creëren van een duidelijk zorgaspect. Dat ter ondersteuning van het beleid om de seniore bewoners zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen. Dit zorgaspect heeft vooral in de beginjaren veel energie en souplesse van de bestuurders van Rhenendael gevergd. Enthousiast en met verve hanteert hij al ruim 15 jaar de voorzittershamer van de VvE vergadering. Hij vervult de voorzittersfunctie als een hoogst betrokken en bindende persoonlijkheid die op een voortreffelijke wijze tegenstrijdige belangen en persoonlijke wensen weet te verenigen.

De voorzitter vertegenwoordigt de VvE in de Raad van Entiteiten. Hij was ook de gekozen voorzitter van de Raad van Entiteiten (RvE). Naast zijn bestuurlijke werkzaamheden heeft hij de belangen van Rhenendael jaren lang vertegenwoordigd bij de Provinciale en Gemeentelijke autoriteiten voor wat betreft recreatieterrein Kwintelooijen en de Oude Veenendaalse Grindweg.

Al ongeveer 25 jaar bekleedt meneer Mous het voorzitterschap van bridgeclub De Deel in Leusden. Door zijn beminnelijke persoonlijkheid, humor en doortastendheid zorgt hij voor grote betrokkenheid van de leden bij elkaar en mede daardoor staat De Deel in Leusden dan ook bekend als de gezelligste van de vier bridgeclubs die Leusden kent. Als voorzitter van De Deel maakt hij ook deel uit van het voorzitterscollectief van alle voorzitters van vier bridgeclubs in Leusden, waar bijvoorbeeld ook zaken met de gemeente geregeld worden. Zo is een aantal jaren gelden de locatie afgebrand waar alle bridgeclubs gebruik van maakten. Het is het voorzitterscollectief gelukt om via de gemeente eerst een noodlocatie en later weer een vaste bridgelocatie te vinden.

De heer Mous is sinds 2009 lid van de Veenendaalse Bridge Vereniging (VBV). De VBV is in 2009 een fusie aangegaan met een naburige vereniging en hij heeft bij dit proces een zeer stimulerende rol gespeeld. In 2009 werd hij secretaris van de VBV. Hij heeft de functie van secretaris gedurende 9 jaren (maximale tijd voor bestuursleden) met grote nauwkeurigheid en tot volle tevredenheid van alle bestuursleden uitgevoerd. Hij was ook contactpersoon met het Districtsbestuur en met het Hoofdbestuur van de Nederlandse Bridge Bond (NBB). Op de woensdagmiddag is hij, als voorzitter van de Technische Commissie, verantwoordelijk voor het goede verloop van de bridgedrive. Door zijn sympathieke manier van optreden heeft hij een persoonlijk stempel op dit speelmoment gedrukt. De leden waarderen de gezellige en gemoedelijke sfeer.

In 2017 trad hij als lid toe tot de Gebiedsraad Kwintelooijen. De Gebiedsraad Kwintelooijen brengt advies uit aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen ten aanzien van beleid, beheer en uitvoering van het recreatieterrein Kwintelooijen.

Nadat het beherend recreatieschap in 2011 was gestopt met begrazing door Schotse Hooglanders dreigde het natuurgedeelte van Kwintelooijen dicht te groeien. De Werkgroep Milieubeheer Rhenen en IVN Veenendaal-Rhenen hebben toen de Natuurwerkgroep Kwintelooijen opgericht om het gebied open te houden. De werkgroep houdt ’s winters twee maal per maand en ’s zomers wekelijks. natuurwerkdagen

Vanaf ongeveer 1985 was hij scheidsrechter bij de competitie en toernooien van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). Hij deed dat op hoog niveau.

In 2004 is hij als directeur van de Geert Groote school, met pensioen gegaan. Oud collega’s herinneren hem als een als mens met een hart, een geweldig leider.

Roelof (roepnaam Roef) van Laar (1942)
De heer van Laar begon als ondernemer in de autobranche. Achter de woning van zijn ouders begon hij in een schuurtje met het opknappen van oude Volkswagens, van het model Kever. Niet verwonderlijk dat hij later Volkswagen dealer werd. Eerst had hij op de Oude Veenendaalseweg een garagebedrijf met woning. Later vestigde hij een bedrijf met showroom, werkplaats, wasserette en twee bovenwoningen op Remmerden.

Hij wordt ‘de ombudsman van zakelijk Rhenen’ genoemd. Een ondernemer in hart en ziel en een bijzonder mens. Hij maakt nog dikwijls een rondje langs de ondernemers op Remmerden. Intussen bemiddelt hij geheel onbaatzuchtig en in anonimiteit bij conflicten.

Naast zijn interesse voor de autobranche, heeft hij ook belangstelling voor de horeca. Hij kocht de oude steenfabriek de Blaauwe Kamer in Wageningen en vestigde daar een restaurant. In de oude droogkamers had de schietvereniging de beschikking over een schietbaan.

De naam Roef van Laar wordt in Rhenen vaak in één adem genoemd met de Motor en Autoclub Rhenen en Omgeving. De afkorting MACRO is een begrip in en ver buiten Rhenen. Hij is al sinds 1977 nauw betrokken bij de motorsport in Rhenen. Tot eind 2017 was hij dertig jaar lang de gedreven voorzitter van de MACRO. En ook nu hij de voorzittershamer heeft doorgegeven betekent hij nog steeds veel voor de MACRO. De motorcross in Rhenen is internationaal bekend bij liefhebbers van de motorsport. Het organiseren van nationale en internationale motorsportwedstrijden heeft geen geheimen voor hem. Het is niet voor niets dat de vrijwilligers steeds weer paraat staan om er mooie dagen van te maken.

Velen herinneren zich nog de cross op de Grebbeberg. Later vond deze plaats bij de steenfabriek in de Betuwe en nu op de voormalige zandafgraving op Kwintelooijen. Bij deze verhuizingen heeft de heer van Laar als voorzitter steeds de kar getrokken om op de nieuwe locatie een mooi evenement te kunnen organiseren. Zijn grote passie is de motorcross voor klassieke motoren, waarin hij nog steeds actief is.

Samenwerking met anderen is heel belangrijk voor hem. Dat de cross op Kwintelooijen steeds zo succesvol gehouden kan worden is mede aan zijn inlevingsvermogen in anderen te danken. Hij heeft goed oog voor de belangen van bijvoorbeeld de milieuorganisaties. Hij weet mensen samen te brengen en er samen iets moois van te maken.

Als lid van de ledenraad van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging , de KNMV, wordt zijn bestuurlijke ervaring zeer gewaardeerd. De KNMV zet zich in voor alle aspecten van motorsport, motorrijden en zeker veiligheid voor motorrijders. De Ledenraad adviseert en controleert het bestuur van der KNMV en daarbij neemt hij zijn verantwoording op de momenten waarop dat nodig is.

Als lid van de gebiedsraad Kwintelooijen geeft hij gevraagd en ongevraagd advies aan de colleges over de ontwikkelingen die te maken hebben met het recreatiegebied. Met zijn achtergrond gaat zijn aandacht specifiek uit naar het leveren van input en inzet voor het in stand houden van de huidige sport en recreatie mogelijkheden op het recreatiegebied Kwintelooijen.

Inmiddels woont de heer van Laar in Wageningen. Omdat hij veel voor Rhenen heeft betekend, wordt de onderscheiding in Rhenen uitgereikt.

Gerrit Verhaaf (1970)
Meneer Verhaaf is al meer dan 22 jaar als vrijwilliger verbonden aan het Rode Kruis in Rhenen. Als inzetleider bij grootschalige evenementen in Rhenen (Rijnweek en diverse motorcrossen) toont hij zich altijd een geboren leider die te allen tijde, onder alle omstandigheden, de boel perfect onder controle heeft. Buiten de eigen evenementen in Rhenen is hij als chauffeur actief tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Als chauffeur maakt hij deel uit van de logistieke dienst en is hij verantwoordelijk voor het vervoer van de vrijwilligers van en naar de diverse medische verzorging posten langs de wandelroute en voor het transport van materiaal.

Het meest toonaangevende evenement wat hij als inzetleider in Rhenen heeft gecoördineerd was het Koninklijk bezoek aan Rhenen en Veenendaal tijdens Koninginnedag 2012. Zonder zijn inzet zou het Rode Kruis afdeling Rhenen nooit de positie hebben bereikt als hét aanspreekpunt voor het leveren van EHBO-ers / Evenementen hulpverleners aan nagenoeg alle evenementen in Rhenen die daarvoor in aanmerking komen. Vanaf 2002 was hij ook als vrijwilliger betrokken bij het noodhulpteam van het Landelijke Rode Kruis regio Utrecht en Gooi & Vechtstreek. Hij was o.a. chauffeur van de snel oproepbare voertuigen voor inzetten tijdens rampomstandigheden.

Sinds 2012 is de heer Verhaaf steward bij de Gelders Veenendaalse Voetbal Vereniging (GVVV) te Veenendaal. Tijdens de afgelopen seizoenen is het diverse malen voorgekomen dat door zijn medische inzicht en kennis, meerdere personen met klein tot groter letsel, op een juiste en correcte wijze zijn behandeld. Wanneer het kan altijd met een vriendelijk woord of een ontspannende grap waardoor de persoon in kwestie zich meteen op zijn gemak voelt. Door het behalen van een stewardcertificaat heeft hij zich zowel op medisch als ook op veiligheidsgebied bijna onmisbaar gemaakt voor GVVV. Hij is aangewezen als medical steward. Meneer Verhaaf is een enthousiasmerende, grappige en verbindende persoonlijkheid die op voortreffelijke wijze zijn kennis en kundigheid met passie weet over te brengen op bezoekers van het sportpark van GVVV.

Ook heeft hij zich sinds de start van de jaarlijkse Rijnweek Rhenen in 1997 als vrijwilliger van de afdeling Rhenen van het Rode Kruis zeer verdienstelijk gemaakt voor de bevolking van Rhenen.

De heer Verhaaf heeft zich ontwikkeld van een junior coördinator medische hulpverlening bij evenementen tot een senior coördinator die met zijn tact, energie en vriendelijke aard de overige vrijwilligers van de medische hulpverlening weet te overtuigen van de noodzakelijke inzet tijdens het grootschalige evenement Rijnweek Rhenen. Zijn inzet gaat altijd gepaard met een grote mate van deskundigheid en discipline. Voor meneer Verhaaf geldt dat vrijwilligheid zeker geen vrijblijvendheid is, hetgeen hij ook in de praktijk uitdraagt.

De leden van de Pepernotencentrale, een grote groep enthousiaste mensen die het Sinterklaasfeest hoog in het vaandel heeft staan, spelen mee bij de intocht in Rhenen en werken al jaren mee in andere steden en dorpen. Daarnaast leveren zij een grote bijdrage aan “Het Park van Sint” dat georganiseerd wordt door Ouwehands Dierenpark te Rhenen. De heer Verhaaf zet zich in de Sinterklaasperiode in om zorg te dragen voor de veiligheid van de kinderen en volwassenen tijdens de Sinterklaasintocht en de Historische avondoptocht. In zijn rol als Regelpiet zorgt hij er voor dat Sinterklaas en de Pieten overal veilig komen.