Spitsafsluiting blijft, handhaving moet beter

Rhenen – In het voorjaar van 2017 is gekeken of de spitsafsluiting Spoorbaanweg en Boslandweg/Kastanjelaan voor de gewenste verkeersveiligheid heeft gezorgd. Naast een verkeersveiligheidsonderzoek zijn er ook twee enquêtes gehouden via www.rhenen.nl. Een enquête onder bewoners van het ontheffingengebied en een onder mensen van buiten het ontheffingengebied.

Tevreden
Van de enquete voor bewoners van binnen het ontheffingsgebied is 94% van de inzenders tevreden of zeer tevreden over de afsluiting. Het sluipverkeer is tot een minimum beperkt en daarmee is ook de overlast verdwenen. De overlast op de Spoorbaanweg en Boslandweg/Kastanjelaan is dan voor een groot deel afgenomen, de overlast op de Herenstraat en de Grebbeweg zijn door de afsluiting juist toegenomen.

Ontevreden
Van de geënquêteerden die niet in het afgesloten gebied wonen heeft 89% begrepen waarvoor de spitsafsluiting is ingesteld. Echter, maar 29% van hen is het eens met de spitsafsluiting. Uit deze resultaten is af te leiden dat men wel begrip heeft voor de doelen van de spitsafsluiting, maar dat er redenen zijn om het toch niet eens te zijn met de spitsafsluiting. De ondervraagden die geen begrip hadden voor de spitsafsluiting waren het logischerwijs ook niet eens met de afsluiting. Gepleit wordt dan ook naar een verruiming van het vergunningsgebied omdat met name bewoners en bedrijven in het Grebbekwartier-zuid nu extra verkeershinder ondervinden. Bewoners staan nu met enige regelmaat meer dan 20 minuten in de file om thuis te komen.

Handhaving
Vanaf 30 januari t/m 17 februari is er drie weken iedere dag gewaarschuwd in aanloop naar de handhaving. Er zijn ongeveer 550 waarschuwingen uitgedeeld. Vanaf 20 februari t/m 10 maart is vrijwel iedere dag gehandhaafd. Dit heeft geleid tot 150 bekeuringen. Waarbij geldt dat grofweg de helft van de bekeurde automobilisten afkomstig was uit Rhenen, de andere helft van buiten Rhenen. Vanaf 13 maart is incidenteel gehandhaafd, er zijn ongeveer 70 bekeuringen uitgedeeld.

Voor de handhaving is afgesproken dat dit altijd door 2 personen gedaan dient te worden. Wanneer de gemeente wil blijven handhaven wordt geadviseerd om dit in eigen hand te nemen. Dit betekent dat de politie en BOA de momenten van handhaving (en locatie) weliswaar afstemmen, maar separaat gaan handhaven. De BOA zal dan wel ondersteund moeten worden door een tweede persoon (een andere BOA of verkeersregelaar) omdat handhaven in duo’s het uitgangspunt is en blijft. De politie staat dan wel stand-by wanneer de veiligheid van de BOA en verkeersregelaars in het geding is, bijvoorbeeld bij agressie.

Daarnaast geldt ook dat zowel de politie als BOA veel andere taken op gebied van handhaving heeft. Vanuit de politie wordt gesteld dat meer inzet dan nu niet realistisch is. De BOA heeft in de praktijk meer verzoeken tot handhaving (op andere beleidsvelden) dan waarin de formatie nu voorziet. Wanneer de handhaving van de spitsafsluiting structureel blijft, dan moet de gemeente een integrale afweging gaan maken over wat wel of niet gehandhaafd wordt inclusief de personele formatie die daar bij hoort.

Rijnbrug
Vrijwel iedereen is het er over eens dat de Rijnbrug de boosdoener is en dringt er bij de gemeente dan ook op aan om vooral druk uit te blijven oefenen op de provincie om het probleem van de Rijnbrug op te lossen.

Raadsbesluit verlenging
De gemeenteraad gaat zich nu buigen over een verlenging van de afsluiting en een eventuele verruiming van het vergun-beleid. Gekeken wordt of de straten in de wijk ten zuiden van de Grebbeweg ook een ontheffing kunnen krijgen. Ook zal er een oordeel geveld moeten worden over de uitbreiding van toezicht en met name wie daarvoor verantwoordelijk gehouden gaat worden.