Nieuwbouw Gezondheidscentrum vertraagd

Rhenen – Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte en Economie afgelopen woensdag, had men het voornemen het ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van de herontwikkeling van het Gezondheidscentrum Rhenen ter consultatie aan te bieden aan de raadscommissie Ruimte. Echter kwam op de dag van de vergadering het “principe welstandsadvies” van de stichting MooiSticht beschikbaar. In dit advies werden enkele bezwaren geuit, welke vragen om het ontwerpbestemmingsplan te herzien. De voorzitter wilde daarom aan de commissieleden vragen of na dit welstandsadvies het nog wel nut zou hebben om het voorstel op de agenda te houden. Na een rondje in de commissie werd uiteindelijk besloten om het voorstel niet in stemming te brengen, maar wel van de gelegenheid gebruik te maken om de wethouder een toelichting te laten geven en om de heer Rob van de Velde, als vertegenwoordiger van de Stuurgroep buurtbewoners Gezondheidscentrum Rhenen, te laten inspreken.

Bezwaren welstandsadvies
Wethouder Barth van Eeten gaf een toelichting op het welstandsadvies en vermeldde welke kritiekpunten waren geuit:
1. Het forse programma door de hoogte en massale stenige uitstraling.
2. De wijze van aansluiting op de randen van de bestaande bebouwing en de karakteristieke kenmerken in de omgeving.
3. De inrit van de parkeergarage die een verstoord aanzicht geeft door het “donkere gat”.

Dit negatieve advies heeft de wethouder doen besluiten om het ontwerpbestemmingsplan opnieuw in beraad te willen nemen en samen met de projectontwikkelaar te onderzoeken naar alternatieven om aan deze kritiekpunten tegemoet te kunnen komen. Ook gaf hij aan dat in maart vorig jaar al een intentieovereenkomst tussen de gemeente Rhenen en de projectonwikkelaar was getekend en dat de daarin gemaakte afspraken mogelijk op de tocht komen te staan.

Schets nieuwbouw Gezondheidscentrum. Bron: Luijk architecten

In het hierop volgende vragenrondje werden een aantal vragen door de wethouder beantwoord, zoals waarom het welstandsadvies pas zo laat is opgeleverd, terwijl het projectplan al anderhalf jaar geleden is gepresenteerd. Het antwoord van de wethouder hierop was, dat dit komt doordat er na aanleiding van de gesprekken met de buurtbewoners, in de zomermaanden door de projectontwikkelaar nog enkele aanpassingen aan het plan zijn gemaakt, die in het welstandsadvies zijn meegenomen.
Ook werd geopperd dat dit een mooi moment is om het ontwerpproces op een andere manier op te pakken bv. een co-creatie met de stuurgroep van de bewoners.

Inspraak stuurgroep
De heer Rob van de Velde heeft hierna namens de stuurgroep (bestaande uit 17 huishoudens op de Groeneweg en Nieuwe Veenendaalseweg) gebruik gemaakt van het inspraakmoment en een aantal punten van kritiek behandeld. Zo gaf hij oa. aan dat het vreemd is dat in maart 2020 het project werd gepresenteerd en dat pas daarna een “Nota van Uitgangspunten” is opgesteld door het college, zodat de indruk wordt gewekt alsof de “Nota van Uitgangspunten” naar het bouwplan toe geschreven is. Ook vond hij het een gemiste kans dat in 2014 het bestemmingsplan niet is gewijzigd, terwijl er toen al plannen waren om het betreffende terrein te herontwikkelen. Ook zijn enkele bewoners verontwaardigd omdat zij in 2019 voorafgaande de aankoop van een woning bij de gemeente geinformeerd hebben naar plannen met het braakliggende terrein. Het antwoord was dat er geen plannen bekend waren, terwijl achteraf bleek dat er op dat moment al gesprekken met de projectontwikkelaar waren over een mogelijke ontwikkeling van een nieuw gezondheidscentrum.

Daarna gaf hij toelichting op een aantal kritiekpunten; de klimaateffecten, de energievoorziening, de stikstofemissies, de daadwerkelijke hoogteverschillen en de exploitatierekening. Op de website van de stuurgroep kunt u de volledige spreektekst vinden en de daarbij gebruikte illustraties.

In het vragenrondje gaf hij aan dat er het afgelopen jaar nauwelijks overleg is geweest. Op 9 september j.l. was het eigenlijk het enige moment tijdens een informatieavond met een landschapsarchitect over het groen op het ontwikkelgebied.
Ook werd er door enkele fracties geopperd om het aandeel van de sociale woningen te verlagen ten gunste van duurdere koopwoningen, zodat de exploitatie, ook met minder woningen en dus met minder bouwvolume en -hoogte, toch winstgevend kan blijven.
Als laatste werd er gevraagd naar de impact op de planning. Wethouder van Eeten gaf aan dat 1 februari 2022 de beoogde ingangsdatum zou zijn van het nieuwe bestemmingsplan. Door de nieuwe ontwikkelingen schat hij echter in dat dit niet meer haalbaar is en de beslissing over het nieuwe bestemmingsplan doorschoven gaat worden naar de nieuwe raad, na de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Meer informatie over dit project kunt vinden op:
www.rhenen.nl
https://www.gezondrhenen.nl/